Råd till valpköpare

Wachtelhundklubben har förväntningar på dig som köper valp. Vi arbetar för att få fram friska och dugliga jakthundar. Som valpköpare har du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt. Det är viktigt att du röntgar hundens höfter och armbågar då den uppnått ett års ålder samt startar hunden på jaktprov i unghundsklass före två års ålder. Genom detta bidrar du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen positivt. Detta gäller även hundar som inte är tänkta att användas i aveln.

Hur bildar man sig en uppfattning om uppfödaren?

För det första: en seriös uppfödare håller sig till de regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund som Svenska Kennelklubben (SKK) har fastställt. I annat fall skall man som valpköpare omedelbart dra sig ur köpet. (Reglerna finns på SKK, https://www.skk.se/sv/uppfodning/

 

En seriös uppfödare …

…använder sig av bra avelsmaterial, dvs. avelsdjur som kan förväntas producera avkomma av sådan kvalitet att den så småningom kan användas i aveln.

…har god kännedom om rasen och är väl insatt i avelsdjurens anor,  frekvensen av ärftliga defekter, om jaktegenskaper mm i släkten.

… har ett mål med sin avel. Detta kan variera mellan olika uppfödare. Uppfödaren skall kunna redogöra för vilka egenskaper han vill få fram hos valparna och på vilket sätt avelsdjuren kan förväntas bidra till detta.

… vill följa upp sin avel för att se om han lyckas. Det innebär att uppfödaren ställer krav på sina valpköpare då det gäller att undersöka om valparna har några ärftliga defekter (vanligtvis ställs krav på röntgen av höfter och armbågar). Likaså ställs krav på valpköparna att starta valpen på prov (t.ex. wachteljaktprov, viltspårprov).

… är intresserad av att valparna handhas på ett riktigt sätt och rekommenderar därför att valpköparna utbildar sig och sina hundar på kurser eller andra sammankomster. Vissa uppfödare ordnar också egna kurser.

Vid leverans av valpen skall följande handlingar vara med, i annat fall skall man som valpköpare omedelbart dra sig ur köpet.

  • Köpeavtal (om garanti lämnas på valparna skall dessa garantier vara skriftliga).
  • Registreringsbevis (det är valpens identitetshandling).
  • Veterinärintyg i original på att valpen är besiktigad. Detta intyg skall vid leverans av valpen inte vara äldre än 7 dagar.
  • Valpen ska vara ID-märkt och blankett medfölja för ägarregistrering hos Jordbruksverket.
  • Råd angående skötsel och utfodring av valpen.
  • Valpen skall vara minst 8 veckor gammal. Först vid 8 veckors ålder är valpen fysiskt och socialt mogen att lämna tik och kullsyskon.

Det står givetvis var och en fritt att köpa valp av vem man vill, men att ha köpt valp från en seriös och intresserad uppfödare underlättar mycket när man ställs inför olika problem under hundens uppväxt. Man kan då få sakkunnig hjälp, eller hänvisning till sådan, för att komma på rätt väg.

Hur bildar man sig en uppfattning om föräldradjuren?

Valpkullens föräldrar bör vara startade på jaktprov och ha uppvisat rastypiska jaktegenskaper. De skall även vara friska och utan defekter.

Uppgifter om jaktprovs- och röntgenresultat för alla wachtelhundar finns i de stamböcker som utges av SWK. Information kan också fås via SKK Hunddata,
https://hundar.skk.se/hunddata/ – http://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx

 

Till sist vill vi önska dig lycka till med din valp och vi hoppas få se dig som medlem i Wachtelhundklubben.

 

2017/ SWK/Avelskommittén