Förord Utvärdering 2023

Förord Utvärdering 2023

UTVÄRDERING AV AVELSHUNDAR 2018-sommaren 2023

Utvärdering av hanar och tikar som har haft valpar under 2018-sommaren 2023 i följande tabeller.
Tecknet \ eller Titlar som SE JCH, DWS, framför hundnamnet anger att avelshunden har meriter från jaktprov. Avelshanar har längre avelsperiod jämfört med tikar och en del går ännu i avel.

Utvärderingen är ett levande dokument, förändring sker över tid.

     • Kullar, antal valpar och antal barnbarn

Hundar med fler än 15 valpar har utvärderats. Tikar har i flera fall färre än 20 valpar när de avslutar sitt bidrag till aveln. Viktigt att känna till är att få valpar innebär att utvärderingen blir osäkrare. För några svenskregistrerade avelshundar med kullar eller valp som importerats från Sverige till Norge/Finland samt om hunden varit aktiv i aveln i VDW medräknas de resultaten i den mån det varit möjligt.

Det är först när en avelshund får barnbarn som den påverkar populationen på sikt. Därför anges
antalet.

     • Jaktprov

De prov som anges är

    • Ukl/Nkl med medelvärde för antal startande avkommor/avelshund. Utvärdering av jaktliga
egenskaper har bara gjorts om de haft minst 5 avkommor som startat på unghunds- eller
nybörjarprov. Färre startande ger osäkrare utvärdering även när det gäller jaktprov. Om ingen
utvärdering angivits, innebär det att avelshunden har för få startande på prov. Målsättningen
är att majoriteten av avkommor också startas på prov.

Observera att lägre siffra än 8 på skall vid Ukl/Nkl kan innebära antingen hårda eller lösa skall. SKK skiljer inte ut lösa skall i sin redovisning. Endast på SWK:s jaktprovs protokoll kan man se detta som ett L för löst skall. Löst skall med poäng 4 eller lägre är inte önskvärt.

Antal godkända avkommor på

     • Skogsprov och Vildsvinsprov anges.

    • Ökl prov anges antal avkommor som gått till pris

Separata sammanställningar över godkända Skogsprov, Vildsvinsprov samt pristagare på Ökl (från år 2017 och framåt, när det tyska Epb infördes) finns under fliken JAKT. Fullständiga protokoll kan också hittas under fliken JAKT på hemsidan.

     • Hälsa

För HD respektive ED anges antalet hundar med Hd-A till E samt Ed-0 till 3. Andelen anmärkningar för rasen som helhet varierar mellan 10-12% på höftlederna (HD). Variationen av anmärkningarna när det gäller armbågar(ED)är 7-11% .

SKK s Hd- och Ed-index presenteras:

• Index är en skattning av hundens avelsvärde.

• Index är ett avelsverktyg som ger uppfödare möjligheten att få en uppfattning om sina
avelsdjurs genotyp och inte bara fenotypen.

• Index visar på ett säkrare sätt individens och släktens HD/ED.

• Målsättningen bör vara att Hd/Ed index är cirka 100 eller mer.

Viktigt att veta är att importerade hundar endast får individuellt index eftersom anornas, dvs släktens HD/ED resultat är okända/osäkra i SKKs indexprogram. Utländska hundar som inte har röntgenresultat hos SKK får inte något index i SKK databas. Däremot kan de från vissa länder få HD index via det tyska dataprogrammet Dogbase. Ed-index saknas däremot.

SKKS ordlista:

Fenotyp – en individs egenskap så som pälsfärg eller sjukdom. Fenotypen är resultatet av både arvet (genotypen) och miljö. Genotyp är individens arvsmassa, genuppsättning

Länkar om HD, ED samt Index:
WWW.SKK.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram

Avelsgruppen juni 2023/LK