Information om avelsindex/Dogbase

DOGBASE – Avelsvärdering för Wachtelhund

Dogbase, BLUP, avelsvärde, avelsindex – många termer. Är det krångligt och svårt?
Nej, egentligen inte. Hoppas du förstår bättre när du läst det här.
DOGBASE är det dataprogram man använder när man gör beräkningarna och där man kan se alla hundars avelsindex, provstarter, HD- och ED-röntgen, stamtavlor etc. I DOGBASE uppdateras informationen två ggr per år.
BLUP är en metod som används inom husdjursaveln för att skatta avelsvärden för olika egenskaper. Detta avelsvärde är ett mer tillförlitligt och träffsäkert värde än om det enbart grundar sig på bedömning av den enskilda individen. Man använder även tillgänglig information om t.ex. föräldrar, syskon och avkommor för att räkna fram avelsvärdet.
Avelsvärdet anges som ett relativt avelsindex, dvs att talet 100 representerar rasgenomsnittet.
Ett lägre värde t.ex. 80 betyder i praktiken att egenskapen försvagas och ett värde på t.ex. 120
att egenskapen förstärks.
För wachtelhunden är det sex egenskaper som får avelsvärden i DOGBASE. Dessa är:
höftledsdysplasi, näsa, spårskall, spårvilja, skogsarbete och skottreaktion. Dessa siffror kallar vi avelsindex.
För HD är ett lågt värde (= låg frekvens av HD-fel i familjen) att föredra och för skottfasthet önskas ett högt avelsindex (=hög frekvens skottfasta hundar i familjen).
När man simulerar en parning i DOGBASE får avkomman medelvärdet av föräldrarnas avelsindex för respektive egenskap. Föräldradjurens avelsindex ger en föraning om den genomsnittliga genpåverkan på avkomman. Den genetiska variationen innebär dock att man kan få väldigt olika helsyskon.
DOGBASE för ”svenska” hundar
Hur tolkar man avelsindexen i DOGBASE? Är det någon skillnad i avelsindex mellan de svenska och tyska hundarna? De svenskregistrerade hundarnas avelsvärden för egenskaperna näsa, spårvilja och skogssök är betydligt lägre än genomsnittsvärdet 100.
Under perioden 2000-2010 var de:
HD – 87
Näsa – 86
Spårskall – 100
Spårvilja – 84
Skogsarbete – 75
Skottreaktion – 102,5
Orsakerna till detta är flera (färre provstarter, skillnader i bedömning m.m.). Skillnaden i
”omvärldsfaktorer” ger svenskregistrerade och svenskprovade wachtelhundar ca 7
indexpunkter lägre på näsa och spårvilja och ca 17 indexpunkter lägre på skogsarbetet.
Man bör alltså öka med dessa punkter när man jämför med helt tyska linjer.
Mer att läsa finner du på SWKs hemsida Avelsvärdering (under Avelsfliken) och på SKKs
hemsida www.skk.se/uppfodning
Fredrik Andersson, Elisabeth Kärnestam