Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBEN Antagna vid ordinarie årsmöte 2018-05-19 att gälla fr o m 2019-01-01

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Svenska Wachtelhundklubben ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i Svenska Wachtelhundklubben ingående rasen.

Svenska Wachtelhundklubbens verksamhet omfattar den ras för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med Svenska Wachtelhundklubben.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

I den mån stadgar för Svenska Wachtelhundklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

 

Här finns stadgarna i sin helhet : Stadgar SWK specialklubb 2019- Fastställda