Klubbens mål

Rasklubbens långsiktiga mål är att bibehålla wachtelhundrasens specifika karaktär och jaktliga egenskaper som mångsidig bruksjakthund med god mentalitet, samt att förbättra den funktionella hälsan.

De specifika jaktliga anlag som utmärker wachtelhunden – goda drevegenskaper, spårvillighet och spårsäkerhet, goda sökegenskaper, apporteringsförmåga på land och i vatten samt rovviltskärpa, ska bevaras och vidareutvecklas. Wachtelhunden ska även i framtiden vara en ras med intresse av att jaga allt förekommande vilt, främst i skogsmark. Wachtelhunden ska ha en funktionsduglig
kroppsbyggnad utan överdrifter, ha god hälsa samt en god mentalitet. Vi bedömer att en långsiktig framgång uppnås genom att:
 • Utveckla samarbetet på internationell nivå när det gäller avel- och jaktprovsverksamhet
 • Ytterligare bredda avelsbasen så att möjligheterna till selektion ökar
 • Informera wachtelhundsägare om klubbens policy och mål i avelsfrågor
 • Återkommande anordna kurser och konferenser om avel och uppfödning
 • Ytterligare öka den redan höga andelen hundar som startar på unghundsprov samt öka andelen hundar som startar på ytterligare jaktprov
 • Vidareutveckla bedömningssystem vid jaktprov och finna metoder för säkrare utvärdering av provresultat
 • Fortlöpande vidareutbilda domarkåren för bästa möjliga samstämmighet vid bedömning
 • Löpande informera om hälsoläget i rasen
 • Årligen redovisa arbetet med avelsfrågorna vid klubbens årsmöten samt i klubbens tidning och på hemsidan
För att förbättra transparensen och möjligheterna till en tydlig uppföljning har Svenska Wachtelhundklubben valt att arbeta med fem fokusområden:
 • Population/Avelsstruktur
 • Jaktlig funktion och mentalitet
 • Hälsa
 • Exteriör
 • Kommunikation och organisation