Särskilt prov

SWK uppmanar våra medlemmar att starta på särskilda prov om våra annonserade prov inte passar i tid, plats och dag. Föredömligt är att bjuda in domare till hundens ”normala” jaktmarker. Att tänka på är dock att proven UKL, NKL, ÖKL och skogsprov ska anmälas innan startdatum till jaktprovsansvarig. Vildsvinsprov kan alltid ske under praktisk jakt, där en domare närvarar och behöver inte vara förannonserat.

 

Särskilt prov: Särskilt prov innebär att provdeltagare själv anskaffar mark och kan exempelvis anordnas där markens areal eller vilttillgång är sådan att endast ett mindre antal hundar kan provas. Vid provet skall minst två hundar och förare deltaga. Provledare och domare är ansvariga för att provet anordnas och genomförs enligt gällande bestämmelser.
Medlem som disponerar lämplig mark ska anmäla detta till jaktprovsansvarig. Provdeltagaren ska förutom att anskaffa mark kontakta jaktprovsansvarig som hjälper er med domarinformation.

 

Anmälan och upplysningar: Cajsa Myrberg, Sala Tel. 073-6187478, E-post Cajsa.myrberg@gmail.com

Ordinarie prov: Prov som annonseras och är öppet för alla medlemmar. Antalet starter kan begränsas.

 

Övriga provformer: (gäller endast vid Vildsvinsprov) Under jakt. Om vildsvin påträffas under jakt kan om omständigheterna så medger, hund provas enligt dessa bestämmelser under förutsättning att den fyllt 18 månader.
Vid annat jaktprov om vildsvin påträffas och om omständigheterna så medger, kan hund samtidigt som ordinarie bedömning pågår, också bedömas som vildsvinshund, under förutsättning att den fyllt 18 månader, om provdeltagaren så önskar.