Förslag till Stadgeändring

2018-03-12

Förslag till Stadgeändring

Som SWK´s huvudstyrelse informerade om vid fullmäktigemötet 2017 i Degeberga pågår diskussioner om att uppdatera nu gällande stadgar.
SWK kommer att vid fullmäktigemötet 2018 i maj att lägga fram ett förslag till stadgebyte.

Bifogat finns förslag till nya stadgar, baserat på SKKs nya typstadgar, för både huvudklubben och lokalavdelningarna.
Dessa är i bifogat förslag skrivna så att huvudklubben har fullmäktige vartannat år och med fyraårsmandattider för ledamöter och 2 år …för ordförande samt oförändrad mandattid för lokalavdelningarna.

Vi ber er inför årsmötet den 18/3 fundera på för- och nackdelar med föreslagna stadgebyte och vilken mandatperiod som är lämplig för HS.
Har ni inte möjlighet att närvara på årsmötet och har synpunkter så skicka dessa till någon av styrelsemedlemmarna i Mälardalen/Gotland.

SKKs typstadgar – specialklubb

SKKs typstadgar – lokalavdelning specialklubb