Varmt välkommen på årsmöte

2022-02-20

20/3 14:00 på Öster malma.

Vi planerar för att det skall gå att genomföras på plats, men kommer anpassa oss ifall restriktioner förändras. Utöver själva årsmötet kommer det även hållas en föreläsning av riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné med tema: etik vid löshundsjakt. Inför föreläsningen kommer det att serveras fika för 50kr som betalas på plats via swish eller kontat, MEN du måste anmäla om att du vill ha fika till Bengt Fröander senast den 13/3. bengtfroander@gmail.com

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.  

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet kommer senast 7 dagar före mötet delges medlemmarna genom klubbens hemsida.