Stadgar för lokalavdelningar inom Svenska Wachtelhundklubben

ntagna och fastställda vid ordinarie årsmöte 2006.04.29 att gälla fr o m 2007.01.01 Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Wachtelhundklubben (SWK). Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SWKs stadgar och av SKK och SWK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKKs och/eller SWKs stadgar skall stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder. Inom SWK skall de olika avdelningarnas stadgar vara identiska. Lokalavdelningarnas stadgar skall fastställas av SWK.

§ 1 MÅL

SWKs lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SWKs och dessa stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SWKs regionala verksamhet.

Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av SWKs styrelse.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall avdelningen informera och sprida kunskap om SWK – dess mål, organisation och arbetsformer informera om klubbens ras och dess användningsområde anordna prov och utställningar i enlighet med SWKs och SKKs bestämmelserutbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning anordna verksamheter i enlighet med SWKs direktiv ange yttranden och verkställa utredningar på begäran av SWK eller när annan anledning föreligger delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP

Som medlem i SWK tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt.

§4 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Avdelningens verksamhetsår skall vara kalenderår.
Men mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det avdelningsmöte, vid vilket val skett, till och med nästkommande avdelningsmöte eller till och med det avdelningsmöte som mandatperioden avser.
Person vars medlemskap upphört i SWK kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom avdelningsstyrelsen.

§ 5 ORGANISATION

Avdelningens angelägenheter handhas av avdelningsmötet och en av avdelningsmötet vald styrelse.

§ 6 AVDELNINGSMÖTE

Mom 1 Inledning
Ordinarie avdelningsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Extra avdelningsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra avdelningsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra avdelningsmöte skall utfärdas utav styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i SWKs tidning eller på annat likvärdigt sätt.

Mom 2 Dagordning
Ordinarie avdelningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.
Avdelningsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av avdelningsmötets ordförande.
Vid ordinarie avdelningsmöte skall följande ärenden förekomma.

Justering av röstlängden.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Fastställande av årsbokslut med  balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens redovisning av de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

A.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som senast två veckor före mötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av avdelningsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie avdelningsmöte förslag till ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om avdelningsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid avdelningsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fodras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie avdelningsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till avdelningsmötet.

Väcks vid ordinarie avdelningsmöte förslag  i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i första stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.

Vid extra avdelningsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 7 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid avdelningsmötet vald styrelse.

Mom 1 styrelsens organisation
Styrelsen består av en ordförande, minst fyra högst sex övriga ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter.
Ordinarie avdelningsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid avdelningsmötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut avdelningsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen givna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna avdelningens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SWKs stadgar och i SKKs stadgar bland annat:
Bereda ärenden som skall behandlas av avdelningsmötet
Verkställa av avdelningsmötet fattade beslut
Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens
Avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie avdelningsmöte
Senast tre veckor före ordinarie avdelningsmöte överlämna styrelsens årsbokslut med balans och resultaträkning till revisorerna
Upprätta verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsperiod
Avge yttrande över av SWK till avdelningen hänskjutna ärenden
Följa de anvisningar som lämnas av SWK
Senast en månad efter ordinarie avdelningsmöte lämna SWK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
Utse delegater till SWKs fullmäktigemöte i den ordning som SWKs stadgar föreskriver
Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar
Tillställa SWK protokoll från avdelningsmöten och styrelsemöten.

§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Avdelningens årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter skall årligen granskas av de av avdelningsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det att avdelningsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie avdelningsmötet.

Avdelningens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie avdelningsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie avdelningsmöte.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 9 VALBEREDNING

Av avdelningsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie avdelningsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje avdelningsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 10 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid avdelningsmöten samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 12 FORCE MAJEURE

Om avdelningen på grund av omständighet som den icke kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SWK. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall efter godkännande av avdelningsmötet inges till SWKs styrelse som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande.

Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av  ¾ delar av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller vid likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

§ 14 UPPLÖSNING AV AVDELNINGEN

SWKs styrelse fattar beslut om att avdelningen skall upphöra. Innan beslut fattas skall samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar.