Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBEN Antagna vid ordinarie årsmöte 2006.04.29 att gälla fr o m 2007.01.01

Fastställda av Svenska Kennelklubben 2006.09.1

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK)- Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt avtal anslutna rasklubbar.

Svenska Wachtelhundklubben (SWK) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta förr SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med wachtelhunden.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för Svenska Wachtelhundklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar förr SKK.

§ 1 MÅL

För Svenska Wachtelhundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet

att   kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom
att   väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
att   bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen
att   informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att   bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet
att   skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatta mål skall klubben
informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Wachtelhundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
informera om wachtelhunden och dess användningsområden
lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer
aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet
utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
utforma regler för jaktprov samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar
anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser
stödja och medverka i SKKs forskningsarbete
delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild medlem kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person som är anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Med mandatperiod avses i dessa stadgar:

För delegater till fullmäktige: tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.

För andra personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande fullmäktigmöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte kvarstå som delegat för denna.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens högsta beslutande organ är Fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av klubben.

För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen.

§ 7 FULLMÄKTIGE
Mom 1 Fullmäktigemötet, ordinarie och extra
Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas varje år under april eller maj månad.

Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skriftligen delges lokalavdelningarna och delegater senast 21 dagar före fullmäktigemötet. Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet.

Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3- del av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Yrkande om extra fullmäktigemöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra fullmäktigemöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.
Kallelse till extra fullmäktigemöte skall senast 21 dagar före mötet av styrelsen sändas per post till varje lokalavdelning och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen skall bifogas handlingar i det eller de ärenden som skall behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.
Mom 2 Fullmäktigedelegater
Fullmäktigedelegater utses av lokalavdelningarna.
Härvid skall följande gälla:

a.   varje lokalavdelning utser en delegat och en suppleant.
b.   lokalavdelning utser härutöver en delegat och en suppleant för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

Valbar till fullmäktigedelegat eller suppleant är medlem från det år då han/hon fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemötet.

Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.
Mom 3 Dagordning
Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen utsett. Fullmäktigemötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne av fullmäktigemötets ordförande.

Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma
Justering av röstlängd.
Val av ordförande för fullmäktigemötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom vald delegat och av personer enligt § 7 mom 6.
Fråga om fullmäktigedelegater har blivit stadgeenligt kallade.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
Fastställande av årsbokslut med balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
A.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C.  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalavdelningen anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senats 31 december. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag till ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Mom 4 Röstning
Rösträtt har endast fullmäktigedelegater. Röstning med fullmakt får ej ske.

Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon delegat så yrkar och fullmäktige så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fodras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till fullmäktiges beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan fullmäktigemötet förklaras avslutat.
Mom 5 Skriftlig omröstning
Ärende, som enligt stadgarna skall föreläggas fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte.

För beslut fodras minst 2/3 av delegaterna inkommit med svar på ett av styrelsen utsänt förslag.

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts:
Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar.
Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår.
Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad.
För svar per post gäller poststämpelns datum.

Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.
Mom 6 Närvarorätt mm
Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och om fullmäktige så beslutar, rätt att yttra sig.

Vid fullmäktigemöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få anteckna en mot beslutet avvikande mening.

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Ledamot och suppleant i klubbens styrelse.

Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet.

Av fullmäktige valda revisorer och revisorsuppleanter.

Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.
Mom 7 Motioner och ärenden
Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31 december. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktigemötet.

Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra fullmäktigemöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen
Mom 8 Kostnader
Lokalavdelning svarar för samtliga kostnader för delegat och suppleant vid ordinarie och extra fullmäktigemöte.
Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 mom 6 vid ordinarie och extra fullmäktigemöte.
SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.
§ 8 STYRELSE
Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.
Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av en ordförande, minst sex och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter.

Ordinarie fullmäktigemöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleanterna tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen givna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar  och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat
Ansvara för klubbens avelsfrågor
Bereda ärenden som skall behandlas av fullmäktigemötet
Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag
Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
Avge verksamhetsberättelse och årsbokslut
Utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
Senast det datum SKK fastställer anmäla klubbens delegater och suppleanter till SKK
Senast den sista februari avlämna styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna
Senast den 30 april varje år sända ett exemplar av verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse till SKK
Senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
Tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och fullmäktigemöten
Upprätta program rörande tid och plats för prov och utställningar
Avge yttrande över av SKK till klubben hänskjutna ärenden
I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det att fullmäktigemöte då valet skett till och med det därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast sista februari.

Revisorernas berättelser skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars och skall ingå i de handlingar som före ordinarie fullmäktigemöte sänds till varje fullmäktigedelegat.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra fullmäktigemöte.

§ 10 VALBEREDNING
Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie fullmäktigemöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje fullmäktigemöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid fullmäktigemöten samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständigheter som den icke kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december inges till styrelsen som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande enligt § 7, mom 3 pkt 17.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen ett det biträds av ¾ delar av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller vid likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.